АктуелностиУ складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 12. 07.2011.године у Новој Вароши, усвојен је
 
 
СТАТУТ УДРУЖЕЊА
„ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА ИЗВИКА“
 
 
Област остваривања циљева
Члан 1.
Друштво за неговање традиционалног певања ИЗВИКА (у даљем тексту: Друштво) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у областима културе и неговања традиција.
 


Циљеви Друштва
Члан 2.
Циљеви Друштва су усмерени на традиционално певање извика (изатега, назатег), и то на његово:
- Очување и неговање,
- Промовисање,
- Етно-музиколошко истраживање и
- Заштиту.
 
Члан 3.
Ради остваривања својих циљева Друштво нарочито спроводи следеће активности:
 - евидентирање и укључивање у свој рад постојећих певача,
 - прикупљање податке о територији на којој је очуван овај начин певања,
 - организовање фестивала са такмичењем у певању извика,
 - прикупљање и објављиваље стихова песама које се певају извика,
 - учествовање на фестивалима традиционалне и етно музике у земљи и иностранству,
 - наступи у медијима,
 - оснивање школе певања извика,
 - снимање носача звука,
 - ангажовање музиколошких стручњака на истраживању и заштити певања извика код домаћих и међународних институција,
 - израда интернет презентације Друштва.
 
Назив и седиште
Члан 4.
Назив Удружења је: „ Друштво за неговање традиционалног певања ИЗВИКА “
Друштво има седиште у Новој Вароши у улици Карађорђева бр. 36.
Друштво своју делатност остварује на територији Републике Србије.
 
Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.
Члан Друштва може бити свако лице које прихвата циљеве Друштва и Статут и поднесе пријаву за учлањење председнику Друштва.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Друштво уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.
 
Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Друштва.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, на образложени предлог председника Друштва.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.
 
Права, обавезе и одговорност чланства
Члан 7.
Члан Друштва има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;
3) бира и буде биран у органе Друштва;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Друштва;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Председник Друштва.
 
Унутрашња организација
Члан 8.
Органи Друштва су Скупштина, председник, потпредседник, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију заступника врши председник Друштва, а у његовом одсуству потпредседник Друштва.
Мандат органа Друштва траје две године и могу се поново бирати на исте или друге функције у Друштву.
 
Члан 9.
Скупштину Друштва чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог председника удружења, као и на иницијативу већине чланова Управног одбора или на иницијативу најмање једне трећине чланова Друштва. Иницијатива се подноси председнику Друштва у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Друштва, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Друштва;
4) бира и разрешава чланове Управог одбора Друштва Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај председника Друштва;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна трећина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
 
Члан 10.
Председник Друштва је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.
Потпредседник Друштва помаже у раду и замењује председника Друштва.
Председника и потпредседника Друштва из својих редова бира Управни одбор. Опозив председника и потпредседника врши Управни одбор.
 
Члан 11.
Председник заступа Друштвао у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Потпредседник је овлашћен да, у одсуству председника, заступа Друштво и потписује сва финансијска и новчана документа у име Друштва.

Члан 12.
Председник друштва:
1) оперативно руководи радом Друштва и председава Управним одбором;
2) организује редовно обављање делатности Друштва;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) лично руководи пројектима Друштва;
5) представља Друштво пред средствима јавног информисања;.
5) предлаже Управном одбору кандидате за пријем чланова у Друштво, као и за престанак чланства у Друштву;

За свој рад председник је одговоран Управном одбору и Скупштини.

 
Члан 13.
Управни одбор:
1) управља радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;
2) бира и разрешава председника и потпредседника Друштва,
3) доноси финансијске одлуке;
4) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
5) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
6) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Друштва.
 
                                                                  Члан 14.
Надзорно одбор има предеседника и два члана, које бира Скупштина. Надзорно одбор контролише финансијско пословање Друштва и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада
Члан 15.
Рад Друштва је јаван.
Председник Друштва се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине Друштва.
 
Члан 16.
Ради остварења својих циљева Друштва успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Друштво може приступити међународним удружењима или асоцијацијама сличне програмске оријентације, о чему одлуку доноси Управни одбор.
 
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 17.
Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
 
Престанак рада удружења
Члан 18.
Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
 
Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
 Члан 19.
У случају престанка рада, имовина Друштва пренеће се на Библиотеку "Јован Томић" из Нове Вароши, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.
 
Изглед и садржина печата
Члан 20.
Удружење има печат округлог облика на којем је кружно исписано: „ Друштво за неговање традиционалног певања ИЗВИКА Нова Варош“.
 
Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.
 
Члан 22.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.
 
                                                                                          ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
                                                                                    ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ
                                                                                          Радојица Перишић
                                                                              
                                                                               _______________________________
 

Пријатељи

Посетиоци

332788
ДанасДанас31
ЈучеЈуче103
Ове недељеОве недеље839
Овог месецаОвог месеца3166
УкупноУкупно332788
Највише 09-29-2017 : 897
Пријављених 0
Гостију 37
Регистрованих 2
© 2018 Друшто за неговање традиционалног певања ИЗВИКА. Сва права задржана.
Дизајн: Небојиша Мишевић neso@beotel.rs
mod_dbrss2 AJAX RSS Reader poweredbysimplepie